STATE OF FLORIDA REQUIREMENTS ON RESTAURANTS, BARS AND NIGHTCLUBS

1526

On March 17, Governor DeSantis just announced that all bars and nightclubs close for 30 days start at 5 pm. Additionally, there is a 50% capacity limitation in restaurants and encourages utilizing takeout and delivery.

 • Limit customer entry to 50% of capacity.
 • Stagger and limit seating to ensure seated parties are separated by a distance of at least 6 feet.
 • Encourage restaurants to continue and expand take-out and delivery services.
 • Screen all employees and prohibit entry for employees that answer “yes” to any of the following questions:
  o Have you returned from international travel or been on a cruise within the last 14 days?
  o Have you been in contact with anyone who has returned from international travel or been on a cruise within the last 14 days?
  o Have you been in any gathering of 50 people or more in the last 14 days?
  o Have you traveled to any area known to have high numbers of positive cases of COVID-19, including but not limited to California, Washington, New York, Massachusetts and Washington, D.C.?
  o Have you experienced signs or symptoms of COVID-19, such as fever, cough or shortness of breath?

BARS AND NIGHTCLUBS

 • All bars and nightclubs throughout the state will close for the next 30 days.

佛罗里达州新冠肺炎紧急法例: 餐厅,酒吧和夜总会

餐厅:

 • 将堂食客人人数限制为总容纳人数之一半。
 • 分隔客人并限制座位,以确保桌子间的距离至少为6尺。
 • 鼓励餐厅继续扩大外卖和送餐服务。
 • 所有员工出现以下情况禁止进入餐厅范围:
  o 您是否在过去的14短期参与国际旅行中或乘坐游轮?
  o 您是否与过去14个月跟随曾参与国际旅行中或从事游轮的人士接触?
  o 在过去14天內,您有否参加过50人以上的聚会活动?
  o 您是否曾到过已证实有大量COVID-19阳性病例的地区旅游,包括但不限于加利福尼亚州,华盛顿,纽约,马萨诸塞州和华盛顿特区?
  o 您是否出现过COVID-19的病征或症状,例如发烧,咳嗽或呼吸急促?

酒吧和夜总会:

 • 未来30天,全佛州所有酒吧和夜总将会关闭。

Yêu Cầu của Chính Quyền Tiểu Bang Florida Đến Tất Cả Nhà Hàng, Quán Rượu và Câu Lạc Bộ

NHÀ HÀNG:

 • Giới hạn số khách vào cửa xuống 50%.
 • Nhà hàng nên Chỗ ngồi của mổi bàn phải cách nhau 6 feet.
 • Khuyến khích nhà hàng tiếp tục dịch vụ mua bán nhưng nên mở rộng cách chuyển hàng và giao hàng.
 • Kiểm soát tất cả nhân viên và không cho phép nhân viên nào trả lời ” có ” 1 trong những câu hỏi sau đây trở lại làm việc:
  o Bạn có đi du lịch quốc tế hoặc du thuyền trong vòng 14 ngày qua không?
  o Bạn đã liên lạc với bất kỳ ai trở về từ du lịch quốc tế hay du thuyền trong vòng 14 ngày qua chưa?
  o Bạn đã tham dự hội họp với số 50 người trở lên trong vòng 14 ngày qua chưa?
  o Bạn có đến bất kỳ khu vực nào được biết là đả bị ô nhiễm với COVID-19 bao gồm nhưng không giới hạn vùng CA , WASHINGTON, NY, MASS và WASHINGTON DC chưa?
  o Bạn có cảm thấy bị triệu chứng của COVID- 19 thí dụ như sốt, ho hoặc khó thở không?

QUÁN RƯỢU và PHÒNG TRÀ :

 • Tất cả các quán rượu, câu lạc bộ và phòng trà sẽ đóng cửa trong 30 ngày tới.